Text extras din aplicatia LexExpert dezvoltata de CIN Piatra-Neamț

 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic şi a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcţionari publici din cadrul Ministerului Public şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public

 

(Ordinul 86/2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 476 din 06/07/2011)

 

 

În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

văzând dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) şi (2), art. 76, art. 126 alin. (5) şi al art. 133 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic şi a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcţionari publici din cadrul Ministerului Public şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 230/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic şi a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Ministerului Public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 21 octombrie 2010.

(2) Secţia de resurse umane şi documentare va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Procurorul general al Parchetului de pe lângă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Gabriela Scutea

Bucureşti, 18 mai 2011.

Nr. 86.

ANEXA 1

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic şi a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcţionari publici din cadrul Ministerului Public

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Managerul economic al Departamentului economico-financiar şi administrativ din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale este numit pe bază de concurs, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(2) Posturile vacante aferente funcţiilor publice de execuţie şi conducere, altele decât cele de manager economic, din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale se ocupă prin concurs organizat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe lângă curţile de apel, pentru celelalte parchete, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

ART. 2

(1) Funcţionarii publici din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Ministerul Public sunt încadraţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căruia se află postul vacant, pe bază de concurs sau examen.

(2) Toate activităţile administrative necesare bunei organizări şi desfăşurări a concursurilor se asigură de compartimentele de resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.

 

CAPITOLUL II

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Ministerul Public

 

ART. 3

(1) Concursurile pentru recrutarea funcţionarilor publici se organizează cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Avizul se solicită conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici, după primirea avizului favorabil sau a celui cu observaţii, după caz, însă cu minimum 20 de zile înaintea desfăşurării concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin ordin al procurorului general al parchetului care organizează concursul, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

(3) Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau, în lipsă, de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, din parchetul care organizează concursul sau din parchetul ierarhic superior, după caz.

ART. 4

(1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:

a) 3 membri sunt reprezentanţi ai parchetului în al cărui stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul sau, după caz, sunt desemnaţi din parchetul ierarhic superior;

b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei.

(2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, desemnaţi după cum urmează:

a) 2 membri sunt reprezentanţi ai parchetului în al cărui stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul;

b) un membru este reprezentant al Agenţiei.

(3) Dispoziţiile art. 27 şi 29 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 se aplică în mod corespunzător.

ART. 5

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale se organizează de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

ART. 6

Condiţiile de desemnare a membrilor, interdicţiile, incompatibilităţile şi situaţiile de conflict de interese, precum şi procedura în aceste situaţii sunt prevăzute la art. 31 - 34 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 7

(1) Normele privind publicitatea concursului şi atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale secretarilor celor două comisii sunt prevăzute la art. 38 - 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica se stabilesc de către Compartimentul de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, după caz.

(3) În cazul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către Biroul de organizare şi resurse umane al Secţiei de resurse umane şi documentare.

ART. 8

(1) La concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) condiţiile prevăzute la art. 54 şi 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ştiinţe economice;

c) au o vechime în specialitate de minimum 3 ani;

d) au o bună reputaţie.

(2) Îndeplinirea condiţiei privind buna reputaţie se verifică de către comisia de concurs, pe baza recomandărilor de la ultimul loc de muncă depuse de candidat şi, dacă este cazul, a verificărilor administrative efectuate de către compartimentele de resurse umane.

(3) La concursul pentru ocuparea celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fişei postului, prin ordinul prin care se dispune organizarea concursului, la propunerea Compartimentului de resurse umane, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

ART. 9

(1) Candidaţii vor prezenta, pentru înscrierea la concurs sau la proba practică, următoarele acte:

a) copie de pe actul de identitate;

b) formularul de înscriere la concurs, completat;

c) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în copie;

d) curriculum vitae;

e) copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnetul de muncă sau extras de pe registrul general al salariaţilor şi altele asemenea, dacă este cazul;

f) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenţii care se angajează pentru prima dată sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior/recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, după caz;

g) certificat de cazier judiciar;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se restituie după verificarea conformităţii copiei.

(3) Formularele de înscriere la concurs se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul şi pe site-ul instituţiei organizatoare, după caz.

(4) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

ART. 10

Desfăşurarea concursului de recrutare este reglementată în art. 43 şi cap. III art. 44 - 72 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 11

Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţia publică de manager economic, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv în funcţia publică pentru care au susţinut concursul, prin ordin al procurorului general al parchetului care a organizat concursul.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

ART. 12

Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.

ART. 13

Dosarele, lucrările scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi, seturile de subiecte, planul de interviu, fişele de notare, precum şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

 

ANEXA 2

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

Posturile vacante de execuţie şi conducere de personal contractual din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale se ocupă prin concurs sau examen organizat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe lângă curţile de apel, pentru celelalte parchete, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi ale prezentului regulament.

ART. 2

(1) Personalul contractual din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Ministerul Public este încadrat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căruia se află postul vacant, pe bază de concurs sau examen.

(2) Toate activităţile administrative necesare bunei organizări şi desfăşurări a concursurilor se asigură de compartimentele de resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.

 

CAPITOLUL II

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Ministerul Public

 

ART. 3

Poate fi angajată cu contract individual de muncă, în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute la art. 3 şi 4 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, denumit în continuare Regulamentul-cadru, şi a promovat etapele concursului organizate potrivit prezentului regulament.

ART. 4

(1) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi se depun la sediul parchetului care organizează concursul cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului, împreună cu dosarele de concurs.

(2) Dosarele de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru;

b) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenţii care se angajează pentru prima dată ori copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior/recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, după caz.

(3) Publicitatea concursului se realizează potrivit art. 7 din Regulamentul-cadru.

(4) Formularele de înscriere la concurs se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul şi pe site-ul parchetului organizator, după caz.

(5) Îndeplinirea condiţiei privind profilul profesional şi moral se verifică de comisia de concurs, pe baza recomandărilor de la ultimul loc de muncă depuse de candidat şi, dacă este cazul, a verificărilor administrative efectuate de compartimentele de resurse umane.

ART. 5

Criteriile specifice, elaborate de şeful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului în care există postul vacant ori temporar vacant pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului şi aprobate de conducătorul parchetului, vizează următoarele:

a) studii de specialitate;

b) perfecţionări/specializări;

c) vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor;

d) cunoştinţe de limbi străine;

e) cunoştinţe de operare pe calculator;

f) abilităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului.

ART. 6

(1) Conducătorul parchetului care organizează concursul stabileşte comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, compuse fiecare din câte 3 membri, desemnaţi din parchetul în al cărui stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul sau, după caz, din parchetul ierarhic superior, precum şi secretarul comisiei de concurs.

(2) Cazurile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor şi procedura în aceste cazuri sunt prevăzute la art. 9 - 13 din Regulamentul-cadru.

ART. 7

Atribuţiile principale ale comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului comisiei de concurs sunt prevăzute la art. 15 - 17 din Regulamentul-cadru.

ART. 8

Procedura privind selecţia dosarelor de înscriere este prevăzută la art. 20 din Regulamentul-cadru.

ART. 9

(1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc potrivit art. 21 din Regulamentul-cadru.

(2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grilă nu poate depăşi 30% din punctajul probei scrise, diferenţa de punctaj fiind alocată subiectelor de sinteză sau rezolvării unor situaţii practice.

(3) Comisia de concurs stabileşte baremul de corectare a subiectelor în termen de 3 ore de la terminarea probei scrise a concursului şi îl afişează la locul desfăşurării concursului.

ART. 10

(1) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor din planul de interviu, în raport cu cerinţele postului, includ:

a) comportamentul în situaţii de criză;

b) iniţiativă şi creativitate.

(2) În cazul recrutării din surse interne, evaluarea performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor include şi elemente referitoare la performanţele profesionale anterioare ale angajatului.

ART. 11

(1) Repartizarea candidaţilor admişi la concurs şi prezentarea la post se fac potrivit art. 30 şi 40 din Regulamentul-cadru.

(2) Termenul de prezentare la post a candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară şi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat admis este de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

ART. 12

Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.

ART. 13

Dosarele, lucrările scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi, seturile de subiecte, planul de interviu, fişele de notare, precum şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

---------------