A N U N Ț

12.09.2023

privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de

grefier cu studii medii – funcție de execuție

la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova

 

 

 

 

Având în vedere art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 126/01.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea;

Văzând Hotărârea nr. 26/01.03.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind aprobarea tematicii, a bibliografiei și a taxei de participare pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier,

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța anunță că la data de 07.11.2023 – ora 1000 organizează la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii – funcție de execuție la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova.

 

Concursul constă în probă practică de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere (eliminatorie) și probă scrisă, care se susține (conform tematicii și bibliografiei anexate) la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară.

 

 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

 

Poate participa la concurs persoana care:

- are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

- nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

- are studii medii (diplomă de bacalaureat);

- posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

 

Dosarele se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța din strada Smârdan nr. 10 C până la data de 18.10.2023.

 

Dosarele trebuie să conțină:

- cerere tipizată (se primește la înscriere);

- actul de identitate (copie);

- diploma de studii (copie);

- certificatul de cazier fiscal;

- certificatul de cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- adeverința medicală din care să reiasă că este apt pentru exercitarea funcției;

- caracterizare de la ultimul loc de muncă;

- chitanța de achitare a taxei de 250 RON (care se plătește la casieria Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța – camera nr. 39).

 

La înscriere, candidații vor avea asupra lor actul de identitate și respectiv diploma de studii, în original, pentru verificare și certificarea copiilor depuse.

Verificarea dosarelor candidaților privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului, urmând ca lista candidaților admiși și a celor respinși să se afișeze și să se publice înainte cu 7 zile de data concursului.

 

Candidații respinși în urma verificării dosarelor pot face contestații în termen de 48 de ore de la afișare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

 

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor cu rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs în baza unei cereri.

Cererea de restituire a taxei se soluționează în termen de 30 zile de la înregistrare.

 

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin 30 minute înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate.

 

 

 

 

 

 

PROCUROR GENERAL,

ȘTEFAN GIGI VALENTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICĂ

 

PROCEDURĂ PENALĂ

 

I. Partea generală

1. Principiile și limitele aplicării legii procesuale;

2. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

3. Participanții în procesul penal

- Dispoziții generale;

- Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești;

- Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară;

- Incompatibilitatea;

- Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

- Inculpatul și drepturile acestuia;

- Partea civilă și drepturile acesteia;

- Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;

- Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

 

4. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

- Reguli generale;

- Audierea persoanelor;

- Supravegherea tehnică și procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică.

- Percheziția domiciliară – cazurile și condițiile în care se poate dispune percheziția domiciliară; procedura de emitere a mandatului de percheziție domiciliară;

- Percheziția informatică;

- Expertiza și constatarea; dispunerea efectuării expertizei sau a constatării; numirea expertului; procedura efectuării expertizei; audierea expertului; suplimentul de expertiză; efectuarea unei noi expertize; obiectul constatării și raportul de constatare;

 

5. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

 

6. Acte procesuale și procedurale comune

- Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere;

- Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea omisiunilor vădite;

- Nulitățile.

 

II. Partea specială

1. Urmărirea penală

- Dispoziții generale;

- Sesizarea organelor de urmărire penală;

- Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței;

- Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

 

PROCEDURĂ CIVILĂ

 

1. Actele de procedură

- Forma cererilor;

- Citarea și comunicarea actelor de procedură.

 

2. Procedura în fața primei instanțe

- Judecata. Dispoziții generale;

- Probele. Dispoziții generale;

- Hotărârile judecătorești. Dispoziții generale.

 

ORGANIZARE JUDICIARĂ

 

1. Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 16.11.2022 cu modificările și completările ulterioare:

TITLUL I. Dispoziții generale;

TITLUL III. Ministerul Public;

TITLUL VI. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor.

2. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare:

CAPITOLUL I – Dispoziții generale;

CAPITOLUL II – Recrutarea personalului auxiliar de specialitate;

CAPITOLUL III – Școala Națională de Grefieri;

CAPITOLUL IV – Numirea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului auxiliar de specialitate;

CAPITOLUL V – Delegarea, detașarea și transferul personalului auxiliar de specialitate;

CAPITOLUL VI – Drepturile și îndatoririle personalului auxiliar de specialitate;

CAPITOLUL VII – Răspunderea personalului auxiliar de specialitate;

CAPITOLUL VIII – Dispoziții tranzitorii și finale.

3. Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Hotărârea nr. 1106 din 31.08.2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 04.09.2023;

TITLUL I. Dispoziții generale;

TITLUL VII. Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor.

4. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005).

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Codul de procedură penală din 2010, publicat în M. Of. nr. 486/15.07.2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare;

2. Codul de procedură civilă din 2010, republicat în M. Of. nr. 247/10.04.2015 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare;

3. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89/12.02.2013 cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 16.11.2022;

5. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004), cu modificările și completările ulterioare;

6. Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Hotărârea nr. 1106 din 31.08.2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 04.09.2023;

7. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (Hotărârea nr. 145/2005 din 26.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005).

 

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii etc.), actualizate, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.