ANEXA 1

 

Denumirea angajatorului

Datele de identificare ale angajatorului …………………………………..

Datele de contact ale angajatorului ………………………

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

 

 

ADEVERINȚĂ

 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …...................................................................., posesor/ posesoare al B.I./C.I., seria …....., nr. ……..., CNP ……………………., a fost/ este angajatul/ angajata ......................................................, în baza actului administrativ de numire nr. ....………../ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/ cu timp parțial de ............ ore/zi, încheiat pe durată determinată/ nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. ................/................, în funcția/meseria/ocupația de………....................

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .................................., în specialitatea ……………….............

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna .......................................................................................... a dobândit:

- vechime în muncă: ...... ani ..... luni .... zile;

- vechime în specialitatea studiilor: .......... ani ...... luni .... zile

 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă /raporturilor de serviciu):

 

Nr. crt.

Mutația intervenită

Data

Meseria/funcția/ocupația cu indicarea clasei /gradației profesionale

Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal