FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituția publică: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

 

Funcția publică solicitată:  consilier superior (economist) – temporar la : Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

Data organizării concursului: 14.02.2020 – proba scrisă și 19.02.2020 - interviu

Numele și prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:                                             Telefon:                          Fax: 

 

Studii generale și de specialitate

 

Studii medii liceale sau postliceale:

 

Instituția

Perioada

Diploma obținută

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

 

Instituția

Perioada

Diploma obținută

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

 

Instituția

Perioada

Diploma obținută

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

 

Instituția

Perioada

Diploma obținută

 

 

 

 

 

 

 

  Alte tipuri de studii:

 

Instituția

Perioada

Diploma obținută

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine[1]:

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoștințe operare calculator[2]

 

 

 

 

Cariera profesională[3]:

 

Perioada

Instituția/Firma

Funcția

Principalele responsabilități

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă[4]

 

1.      . . . . . . . . . . 

 

   2. . . . . . . . . . . 

 

Persoane de contact pentru recomandări[5]:

 

Nume și prenume

Instituția

Funcția

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarație pe propria răspundere[6] 

 

Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ......... numărul ..................., eliberat(ă) de ............................. la data de ......................,  cunoscând prevederile art. 465 lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

- am fost      □ destituit(ă) dintr-o funcție publică

- nu am fost □ destituit(ă) dintr-o funcție publică

și/sau

- mi-a încetat      □ contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat □ contractul individual de muncă

pentru motive disciplinare.

 

Cunoscând prevederile art. 465 lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, declar pe propria răspundere că:

- am desfășurat      □  activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege

- nu am desfășurat □  activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Acord privind datele cu caracter personal[7]

□  Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

□ Consimt ca instituția să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.

□  Consimt ca instituția să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.

□  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare.

□  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției și la domeniul funcției publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.Data                                                                                             Semnătura

……………………                                                                             ………………………..


[1] Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”. 

[2] Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe. 

[3] Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară

[4] Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

[5] Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

[6] Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

[7] Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimțământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziție candidatului de către instituția organizatoare a concursului.