DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(Sunt exceptate de la obligația de a face declarația pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani)

 

 

Conform art. 49 alin. (1) lit. j) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

 

Subsemnatul/Subsemnata

.......................................................................
(numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare)
 
cetățean român, fiul/fiica lui .......................................................................
(numele și prenumele tatălui)
 
și al/a .......................................................................
(numele și prenumele mamei)
 
născut/născută la .......................................................................
(ziua, luna, anul)
 
în .......................................................................
(locul nașterii: localitatea/județul)
 
domiciliat/domiciliată în .......................................................................
(domiciliul din actul de identitate)
 
legitimat/legitimată cu .......................................................................
(felul, seria și numărul actului de identitate)
 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securității, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că (am fost/ nu am fost ) lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 din ordonanța de urgență.  
 
 
 ..............................                                                                                ..............................
       (Data)                                                                                                   (Semnătura)