ANUNȚ

 

  

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 611/2008, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, str. Smârdan, nr.10 C, concurs pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Departamentului economico - financiar și administrativ, în data de 14 februarie 2020, ora 1000 - proba scrisă și în 19 februarie 2020, ora 1000 – interviu.

 

 Etapele concursului:

-         Selecția dosarelor de înscriere la concurs;

-         Proba scrisă, la data de 14.02.2020, ora 10.00;

-         Interviul la data de 19.02.2019, ora 10.00.

  

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

  

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, coroborat cu art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

(1)       a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

(2) În cazul în care printre condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită și obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, această condiție se îndeplinește cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției.

  

Condiții specifice de ocupare a funcției publice temporar vacante:

Conform art. 468 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, candidații trebuie să aibă:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea științe economice;

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani, atestată în condițiile H.G. nr. 611/2008, prin carnet de muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

  

Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, situat în Constanța, str. Smârdan nr. 10 C, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 14.01.2020 – 21.01.2020, în intervalul orar 0800 - 1600.

  

Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documentele următoare:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate, în cazul schimbării numelui fiind necesare atât copia certificatului de naștere cât și a celui de căsătorie;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional;

h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Adeverința, care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe documentele solicitate se prezintă însoțite de documentele originale (în vederea certificării acestora pentru conformitate cu originalele de către secretarul comisiei de concurs) sau se prezintă documentele în copii legalizate.

  

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241/618449, interior 139 sau la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, situat în Constanța, str. Smârdan nr. 10 C, camera 39.

  

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante

de consilier cu grad profesional superior

la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

 

1. Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a și Partea a VII-a;

4. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată cu modificările ulterioare;

8. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IV Impozitul pe venit (art. 58-66) și Titlul V – Contribuții sociale obligatorii (art. 135-144), cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

13. Ordinul nr. 1917/2005-Partea I Capitolele I - VI din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

 

Anunțul și bibliografia de concurs sunt afișate la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pe pagina de internet a instituției http://pcaconstanta.mpublic.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Afișat azi 14.01.2020, ora 0800.