A N U N Ț

18.07.2019

 

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța organizează, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, str. Smârdan, nr.10 C, concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual, expert (administrator), gradul I A la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, în data de 09 august 2019, ora 1000 - proba scrisă și în 14 august 2019, ora 1000 – interviul.

Dosarele se vor depune la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, str. Smârdan, nr.10 C, camera 39, până la data de 01 august 2019, ora 1600.

 

Condiții de participare:

 

Conform art. 2, art. 3 lit. a) – g), art. 4 alin. (1) – (2), din anexa la H. G. nr. 286/2011:

1. Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice:

a) Studii superioare de lungă durată, economice sau tehnice (din ramura ingineriei civile), absolvite cu diplomă de licență;

b) Vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani.

 

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Actele solicitate mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Probele de concurs:

 

- Proba scrisă;

- Interviul.

 

Relații suplimentare:

 

La sediul instituției din Str. Smârdan, nr. 10 C, camera 39, telefon 0241/618449, int. 139 sau la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, din str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, camerele 220 și 222, telefon 0241/617477, int. 220 și 222.

 

BIBLIOGRAFIA

Concursului de expert (administrator)

 

1. Legea nr. 22/18.11.1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, publicată în Buletinul Oficial nr. 132/18 noiembrie 1969, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/09.10.2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704/20 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 304/28.06.2004, privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial nr. 827/13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 2632/C/2014 al Ministerului Justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 623/2014, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/19.05.2016, privind achizițiile publice publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016  și normele de aplicare a acesteia (H.G. 395/2016);

6. Art. 368, art. 541, art. 542, art. 549 – 552 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019;

7 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002.

 

 

COMISIA DE CONCURS,