RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2022


 

 

 

 

 

 

Īn conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. 2 și 3 din Legea nr. 544/2001, cu modificările ulterioare și a art. 10 alin. 2 și art. 27 alin. 3 din H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată prin H.G. 478/2016, Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanța prezintă raportul anual de activitate privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2022.

 

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCțIONAREA MINISTERULUI PUBLIC

 

Activitatea Ministerului Public și a parchetelor din subordine este reglementată de:

-   Constituția Romāniei – art. 131-132;

-   Legea nr. 303/2022 privind Statutul magistraților, republicată;

-   Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, republicată și

- H otărărea C.S.M. nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor publicat īn Monitorul Oficial Partea I, nr. 1004 bis din 13.12.2019, cu modificările ulterioare.

 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUȚIILE SECȚIILOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE,  PROGRAMUL DE AUDIENȚE

 

           Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanța are īn subordine Parchetul de pe lāngă Tribunalul Constanța cu unitățile subordonate, respectiv Parchetele de pe lāngă Judecătoriile Constanța, Hārșova, Mangalia și Medgidia și Parchetul de pe lāngă Tribunalul Tulcea cu unitățile subordonate, respectiv Parchetele de pe lāngă Judecătoriile Tulcea, Babadag și Măcin.

           Structura organizatorică și atribuțiile secțiilor și a celorlalte compartimente sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărārea C.S.M. nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor publicată īn Monitorul Oficial nr. 1004 bis din 13.12.2019, cu modificările ulterioare. Programul de lucru este zilnic, de luni pānă vineri, īntre orele 800 – 1600 (cu excepția zilelor nelucrătoare).

           Avānd īn vedere că starea de alertă īn sănătate publică a fost ridicată și importanța acordată comunicării cu justițiabilii și presa, la nivelul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța, programul de audiențe este asigurat īntre orele 1000 – 1200. Programul de primiri si īnregistrare a petițiilor formulate de către cetățeni este asigurat de compartimentul grefa (programul fiind valabil și pentru persoanele care solicită acces la informații de interes public, Legea nr. 544/2001).

            Lista persoanelor desemnate pentru programul de audiență este afișată la loc vizibil pe panoul de la intrarea īn instituție, dar și pe site-ul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța, la tab-ul „Audiențe” de pe pagina de start a acestui site.

            De asemenea, la nivelul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța petițiile, sesizările, reclamațiile, cererile si memoriile formulate de către cetățeni sau mass-media sunt primite pe e-mail, fax sau poștă și īnregistrate de compartimentul grefa din cadrul biroului de informare și relații publice

 

            III. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA

 

            Īn anul 2022, Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanța a fost condus de domnul procuror general ȘTEFAN GIGI-VALENTIN, precum și de procurorii generali adjuncți MERGEANE MIHAELA ELENA și ȘIȘMAN BEATRICE SILVIA.

 

            IV. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR CARE RĂSPUND DE DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE ȘI DE RELAȚII CU PRESA

 

            Īn cadrul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța funcționează Biroul de informare și relații publice, cu următoarea componență:

            - doamna Mihaela Elena Mergeane – procuror general adjunct – purtător de cuvān;

            - domnul Vasile Drăghici – procuror șef secție urmărire penală – īnlocuitor al purtătorului de cuvānt, urmare pensionării doamnei Șișman Beatrice Silvia – procuror general adjunct;

            - doamna Emilia Tătaru – grefier șef secție judiciară și

            - doamna Georgeta Roșu – specialist IT.

 

            Structurile sau persoanele responsabile de relația cu presa a instituției sau autorității publice respective au următoarele atribuții (conform art. 29 din H.G. 123/07.02.2002, modif. prin H.G. 478/2016):

a) să furnizeze ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției sau autorității publice pe care o reprezintă;

b) să acorde fără discriminare, īn termen de cel mult două zile de la īnregistrare, acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare īn masă;

c) să informeze īn timp util și să asigure accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de instituția sau autoritatea publică;

d) să asigure, periodic sau de fiecare dată cānd activitatea instituției ori a autorității publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau briefinguri;

e) să difuzeze ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau de activități ale instituției ori autorității publice;

f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decāt numai pentru fapte care īmpiedică desfășurarea normală a activității instituției sau autorității publice respective și care nu privesc opiniile exprimate īn presă de respectivul ziarist;

g) īn cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obținerea acreditării pentru un alt ziarist.

 

            Potrivit art. 27 alin. 2 din HG.123/2002, modif. prin H.G. 478/2016, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, publicăm datele privind Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public īn anul 2022 la nivelul unităților din circumscripția Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța.

            Īn anul 2022, īn conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța și unitățile din subordine, a fost realizat accesul la informații, īn sensul asigurării transparenței relațiilor dintre persoane și autoritățile publice.

            Astfel, cetățenii care au solicitat documente din dosarele finalizate au primit de la compartimentul de specialitate copiile necesare realizāndu-se și activitățile prevăzute de art. 26 din Normele Metodologice privind punctele de informare-documentare (modif. prin H.G. 478/2016).

          Asigurarea de către instituția publică a accesului la informațiile de interes public s-a realizat prin compartimentul de specialitate, prin ținerea evidențelor atāt a răspunsurilor la informațiile solicitate, cāt și a chitanțelor remise solicitanților.

          Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare īn masă la informațiile de interes public, purtătorii de cuvānt de pe raza Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța, desemnați să informeze mass-media, au furnizat ziariștilor acreditați date despre activitățile mai importante din cadrul fiecărui parchet.

          Rezultatele obținute de compartimentul de informare și relații publice sunt evidențiate prin acțiunile īntreprinse, privind liberul acces la informațiile de interes public, ceea ce a condus la o continuare a procesului de reformă a sistemului judiciar, privind transparența actului de justiție.

 

            Īn anul 2022, au fost īnregistrate un număr de 464 de solicitări de informații de interes public din partea justițiabililor, din acestea fiind admise 348.

            Pe unități, situația se  prezintă astfel:

                              

Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanța

-102 solicitări

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Constanța cu unitățile subordonate

 -236 solicitări

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Tulcea cu unitățile subordonate

 -126 solicitări

 

 

Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 (modif. prin H.G. 478/2016), situația informațiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța, precum și a unităților din subordine, pe anul 2022, se prezintă astfel:

               

a.

numărul total de solicitări de informații de interes public

- 464

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care:

- 464

 

  - eliberarea unor xerocopii a īnscrisurilor aflate īn dosarele penale

- 173

 

  - solicitări de informații necesare desfășurării activității unor instituții (societăți de asigurări, cabinete avocați etc.), cereri studiu dosar, alte cereri

- 291

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

- 384

d.

numărul de solicitări respinse, defalcat in funcție de motivația respingerii:

-   26

 

  - informații exceptate de la acces

-   10

 

  - inexistente, etc.

-   16

e.

numărul de solicitări adresate īn scris:

- 464

 

  - pe suport de hārtie

- 247

 

  - pe suport electronic

- 216

 

  - solicitări verbale

-     1

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

- 177

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

- 287

h.

numărul de reclamații administrative:

-

 

  1. rezolvate favorabil

-

 

  2. respinse

-

 

  3. īn curs de soluționare

-

i.

numărul de plāngeri īn instanță:

-

 

  1. rezolvate favorabil

-

 

  2. respinse

-

 

  3. īn curs de soluționare

-

j.

costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice

Nu pot fi determinate

k.

sumele totale īncasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate

9452,4 RON

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

      0

m.

numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns

Toate cele 464 de solicitări au primit răspuns in termenele prevăzute de lege

n.

informațiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informații

    10

o.

măsurile luate pentru īmbunătățirea activității

Se apreciază că activitatea se desfășoară īn conformitate cu dispozițiile legale īn materie

p.

Numele și prenumele persoanei desemnate, respectiv ale șefului compartimentului prevăzut la art. 3 al. 1

 

 

                Termenele pentru comunicarea īn scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, și anume:

            a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată īn acest termen;

            b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

            c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

            d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

 

 

            V. COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA

 

       Sediul:     Constanța, str. Smārdan nr. 10C, județul Constanța

       Telefon:    0241/618449, 618453, 618458, 618440

       Fax:          0241/618463

       e-mail:     pca_constanta@mpublic.ro

      web site:   http://pcaconstanta.mpublic.ro/

 

 

VI. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANȚUL CONTABIL

 

Potrivit art. 131 alin. 1 și 3 din Legea nr. 303/2004 republicată, activitatea instanțelor și parchetelor este finanțată de la bugetul de stat, iar bugetul pentru parchetele de pe lāngă curțile de apel este gestionat de Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casație și Justiție.

Bugetul PCA Constanta pentru anul 2022.

Bilanțul contabil al PCA Constanta pentru anul 2022.

                  

VII. LISTA CUPRINZĀND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

- Raportul īntocmit conform art. 5 alin. 3 din Legea 544/2001;

- Comunicate de presă.

 

            VIII. LISTA CUPRINZĀND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 

            Documentele produse/gestionate de Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Constanța sunt cele prevăzute de Codul de procedură penală și legile speciale īn baza cărora īși desfășoară activitatea, precum și cele menționate īn Hotărārea C.S.M. nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor publicat īn Monitorul Oficial Partea I, nr. 1004 bis din 13.12.2019, cu modificările ulterioare.

 

IX. MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ĪN SITUAȚIA ĪN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ĪN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

 

            Īn cazul īn care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost īncălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația (art. 32 din Hotărārea 123/2002, modif. prin H.G. 478/2016).

            Īn cazul īn care reclamația se dovedește īntemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat īn termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate īn cazul funcționarului vinovat, īn condițiile legii. (art. 34 din Hotărārea 123/2002, modif. prin H.G. 478/2016).

            Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră īn continuare lezat īn drepturile sale prevăzute de lege, poate face plāngere la secția de contencios administrativ a tribunalului, īn termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plāngerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate. (art. 36 din Hotărārea 123/2002, modif. prin H.G. 478/2016).

Īn conformitate cu dispozițiile art. 12 din Legea nr. 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

    a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale Romāniei, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii;

    d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informațiile privind procedura īn timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun īn pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane īn urma anchetei efectuate sau īn curs de desfășurare;

    f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate īn proces;

    g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

    Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținānd categoriilor prevăzute de lege revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.

            Informațiile care favorizează sau ascund īncălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse īn categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

            Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai īn măsura īn care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice.

 

            X. CONCLUZII

 

            Avānd īn vedere că parchetul este un serviciu public, īn interesul cetățeanului, obligația noastră este aceea de a informa corect opinia publică prin intermediul mass-media.

De asemenea, mijloacele procedurale concrete de care pot uza cetățenii pentru a accede la justiție sunt Codurile de procedură penală și civilă, ce asigură persoanelor interesate accesul la o instanță de judecată căreia prin lege i s-a stabilit competența de a hotărī īn materie civilă sau penală.

            Acest mod de reglementare a dreptului de acces la justiție este īn concordanță cu abordarea europeană, īntrucāt īn accepțiunea C.E.D.O., exercitarea dreptului de acces la justiție presupune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane la un tribunal instituit de lege, adică garantarea unei proceduri judiciare īn fața căreia să se poată realiza efectiv acest drept.

            Rolul mass-media īn societate a devenit foarte important.

            Relația unei instituții sau persoane publice cu presa trebuie să se construiască īn așa fel īncāt informația difuzată să devină publică īn legătură cu acea instituție și să provină īn mod direct din interiorul instituției. O relație bună cu mass-media conduce la realizarea unei comunicări și informări corecte și eficiente a opiniei publice.

            Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Constanța, dar și din cadrul unităților subordonate, a realizat o comunicare normală și reală cu reprezentanții mass-mediei, astfel că, prin intermediul purtătorilor de cuvānt de la nivelul fiecărui unități de parchet, s-a realizat zilnic sau ori de cāte ori a fost nevoie, furnizarea de informații ziariștilor acreditați privitoare la activitățile mai importante din cadrul fiecărui parchet, pentru ca īn final aceștia, prin toate mijloacele de informare specifice – presă, televiziune, etc. să realizeze transparența actului de justiție, prin informarea completă și corectă a opiniei publice.

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PRESA AL

PARCHETULUI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA  

 

 

 

  © Copyright 2023 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.