RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2012


 

 

 

 

 

 

           

           

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 544/2001 şi a art. 10 alin. 2 din H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa prezintă raportul anual de activitate privind accesul la informaţiile de intere public pentru anul 2012.

 

 

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCţIONAREA MINISTERULUI PUBLIC

 

Activitatea Ministerului Public şi a parchetelor din subordine este reglementată de:

-          Constituţia României – art. 131-132;

-          Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraţilor, republicată;

-          Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi

-          Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 529/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

 

 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE SECŢIILOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE,  PROGRAMUL DE AUDIENŢE

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa are în subordine Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu unităţile subordonate, respectiv Parchetele de pe lângă Judecătoriile Constanţa. Hârşova, Mangalia şi Medgidia şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unităţile subordonate, respectiv Parchetele de pe lângă Judecătoriile Tulcea, Babadag şi Măcin.

Structura organizatorică şi atribuţiile secţiilor şi a celorlalte compartimente sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 154/05.03.2007.

Programul de lucru este zilnic, de luni până vineri, între orele 800 – 1600 (cu excepţia zilelor nelucrătoare).

Având în vedere importanţa acordată comunicării cu justiţiabilii şi presa, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, programul de audienţe este asigurat zilnic, de conducerea instituţiei, între orele 1000 – 1400, iar în fiecare zi de joi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, între orele 1000 – 1400 şi 1600 - 1700.

Lista persoanelor desemnate pentru programul de audienţă este afişată la loc vizibil pe panoul de la intrarea în instituţie, dar şi pe site-ul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, la tab-ul „Audienţe” de pe pagina de start a acestui site.

 

            III. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA.

    

     În anul 2012, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost condus de domnişoara procuror general Camelia-Elena Grecu, de procurorii generali adjuncţi Adina Florea şi Carmen Ecaterina Tănase şi de procurorii şefi de secţii Aurel - Mihail Ciorobea (secţia de urmărire penală), Silviu - Vasile Ciocoiu (secţia maritimă şi fluvială) şi Raluca - Georgeta Ceauşu (secţia judiciară).

     Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost format în cursul anului 2011 din:

 

-   domnişoara Camelia-Elena Grecu

- procuror general;

-   doamna Carmen-Ecaterina Tănase

- procuror general adjunct;

-   domnul Silviu-Vasile Ciocoiu

- procuror şef secţie maritimă şi fluvială;

-   domnul Gigel-Marian Alexandru

- procuror;

-   domnul Vasile Drăghici

- procuror;

-   doamna Teodora Petrescu

- procuror;

-   doamna Mioara Fried

- procuror.

 

 

IV. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR CARE RĂSPUND DE DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE ŞI DE RELAŢII CU PRESA

   

În cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa funcţionează Biroul de informare publică şi relaţii cu presa, cu următoarea componenţă:

- doamna Raluca-Georgeta Ceauşu – procuror şef secţie judiciară – purtător de cuvânt;

            - domnul Silviu-Vasile Ciocoiu – procuror şef secţie maritimă şi fluvială – înlocuitor al purtătorului de cuvânt;

            - doamna Emilia Tătaru – grefier şef secţie şi

            - doamna Georgeta Roşu  - specialist IT.

Structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice respective au următoarele atribuţii (conform art. 29 din HG 123/07.02.2002):

a) să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă;

b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;

c) să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţia sau autoritatea publică;

d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei ori a autorităţii publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;

e) să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei ori autorităţii publice;

f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei sau autorităţii publice respective şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;

g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.

 

Potrivit art. 27 alin.2 din HG.123/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, publicăm datele privind Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2012 la nivelul unităţilor din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

În anul 2012, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine, a fost realizat accesul la informaţii, în sensul asigurării transparenţei relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Astfel, cetăţenii care au solicitat documente din dosarele finalizate au primit de la compartimentul de specialitate copiile necesare realizându-se şi activităţile prevăzute de art. 26 din  Normele Metodologice privind punctele de informare-documentare.

          Asigurarea de către instituţia publică a accesului la informaţiile de interes public s-a realizat prin compartimentul de specialitate, prin ţinerea evidenţelor atât a răspunsurilor la informaţiile solicitate, cât şi a chitanţelor remise solicitanţilor.

          Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, purtătorii de cuvânt de pe raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, desemnaţi să informeze mass-media, au furnizat ziariştilor acreditaţi date despre activităţile mai importante din cadrul fiecărui parchet.

          Rezultatele obţinute de compartimentul de informare şi relaţii publice sunt evidenţiate prin acţiunile întreprinse, privind liberul acces la informaţiile de interes public, ceea ce a condus la o continuare a procesului de reformă a sistemului judiciar, privind transparenţa actului de justiţie.

          În anul 2012, au fost înregistrate un număr de 561 de solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, din acestea fiind admise 435.

            Pe unităţi, situaţia se  prezintă astfel:

                       

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

137 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa

126 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa

90 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova

13 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

8 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia

24 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea şi unităţile subordonate

163 solicitări

 

Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia informaţiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, precum şi a unităţilor din subordine, pe anul 2012, se prezintă astfel:

           

a.

numărul total de solicitări de informaţii de interes public

561

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care

561

 

                - eliberarea unor xerocopii a înscrisurilor aflate în dosarele penale

211

 

                - solicitări de informaţii necesare desfăşurării activităţii unor instituţii (societăţi de asigurări, cabinete avocaţi etc.)

350

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

435

d.

numărul de solicitări respinse

126

e.

numărul de solicitări adresate în scris

561

 

                - pe suport de hârtie

493

 

                - pe suport electronic

68

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

390

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

171

h.

numărul de reclamaţii administrative:

        

 

                1. rezolvate favorabil

 

 

                2. respinse

 

 

                3. în curs de soluţionare

 

i.

numărul de plângeri în instanţă:

1

 

                1. rezolvate favorabil

 

 

                2. respinse

 

 

                3. în curs de soluţionare

1

j.

costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

Nu pot fi determinate

k.

sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

 1755,9 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

  10.304

           

            Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

                        d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

 

 

            V. COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

 

       Sediul:      Constanţa, str. Smârdan nr. 10C, judeţul Constanţa

       Telefon:    0241/618449, 618453, 618458, 618440

       Fax:          0241/618463

       e-mail:      pca_constanta@mpublic.ro

       web site:   http://pcaconstanta.mpublic.ro/

 

 

 VI. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL

 

Potrivit art. 131 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 303/2004 republicată, activitatea instanţelor şi parchetelor este finanţată de la bugetul de stat, iar bugetul pentru parchetele de pe lângă curţile de apel este gestionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

                  

 

 VII. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

- Raportul întocmit conform art. 5 alin.3 din Legea 544/2001;

- Comunicate de presă.

 

 

            VIII. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

           

Documentele produse/gestionate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sunt cele prevăzute de Codul de procedură penală şi legile speciale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi cele menţionate în Ordinul 529/C/21.02.2007 al Ministerului Justiţiei, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

 

 

IX. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

           

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.(art. 32 din Hotărârea 123/2002)

            În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii. (art. 34 din Hotărârea 123/2002)

            Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate. (art. 36 din Hotărârea 123/2002)

În conformitate cu dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

    a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

    d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

    f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

    g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

    Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute de lege revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.

            Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.

            Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

 

 

            X. CONCLUZII

           

Având în vedere că parchetul este un serviciu public, în interesul cetăţeanului, obligaţia noastră este aceea de a informa corect opinia publică prin intermediul mass-media.

De asemenea, mijloacele procedurale concrete de care pot uza cetăţenii pentru a accede la justiţie sunt Codurile de procedură penală şi civilă, ce asigură persoanelor interesate accesul la o instanţă de judecată căreia prin lege i s-a stabilit competenţa de a hotărî în materie civilă sau penală.

            Acest mod de reglementare al dreptului de acces la justiţie este în concordanţă cu abordarea europeană, întrucât în accepţiunea C.E.D.O., exercitarea dreptului de acces la justiţie presupune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane la un tribunal instituit de lege, adică garantarea unei proceduri judiciare în faţa căreia să se poată realiza efectiv acest drept.

         Rolul mass-media în societate a devenit foarte important.

            Relaţia unei instituţii sau persoane publice cu presa trebuie să se construiască în aşa fel încât informaţia difuzată să devină publică în legătură cu acea instituţie şi să provină în mod direct din interiorul instituţiei. O relaţie bună cu mass-media conduce la realizarea unei comunicări şi informări corecte şi eficiente a opiniei publice.

            Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dar şi din cadrul unităţilor subordonate, a realizat o comunicare normală şi reală cu reprezentanţii mass-mediei, astfel că, prin intermediul purtătorilor de cuvânt de la nivelul fiecărui unităţi de parchet, s-a realizat zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie, furnizarea de informaţii ziariştilor acreditaţi privitoare la activităţile mai importante din cadrul fiecărui parchet, pentru ca în final aceştia, prin toate mijloacele de informare specifice – presă, televiziune, etc. să realizeze transparenţa actului de justiţie, prin informarea completă şi corectă a opiniei publice.

 

 

  © Copyright 2023 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.