RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 – PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA ÎN ANUL 2012

 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. 2 și 3 din Legea nr. 544/2001 și a art. 10 alin. 2 din H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii privind liberul acces la informațiile de interes public, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța prezintă raportul anual de activitate privind accesul la informațiile de intere public pentru anul 2012.

 

 

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCțIONAREA MINISTERULUI PUBLIC

 

Activitatea Ministerului Public și a parchetelor din subordine este reglementată de:

-          Constituția României – art. 131-132;

-          Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraților, republicată;

-          Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și

-          Ordinul Ministrului Justiției nr. 529/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

 

 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUȚIILE SECȚIILOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE,  PROGRAMUL DE AUDIENȚE

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța are în subordine Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța cu unitățile subordonate, respectiv Parchetele de pe lângă Judecătoriile Constanța. Hârșova, Mangalia și Medgidia și Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea cu unitățile subordonate, respectiv Parchetele de pe lângă Judecătoriile Tulcea, Babadag și Măcin.

Structura organizatorică și atribuțiile secțiilor și a celorlalte compartimente sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 154/05.03.2007.

Programul de lucru este zilnic, de luni până vineri, între orele 800 – 1600 (cu excepția zilelor nelucrătoare).

Având în vedere importanța acordată comunicării cu justițiabilii și presa, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, programul de audiențe este asigurat zilnic, de conducerea instituției, între orele 1000 – 1400, iar în fiecare zi de joi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, între orele 1000 – 1400 și 1600 - 1700.

Lista persoanelor desemnate pentru programul de audiență este afișată la loc vizibil pe panoul de la intrarea în instituție, dar și pe site-ul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, la tab-ul „Audiențe” de pe pagina de start a acestui site.

 

            III. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA.

    

     În anul 2012, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a fost condus de domnișoara procuror general Camelia-Elena Grecu, de procurorii generali adjuncți Adina Florea și Carmen Ecaterina Tănase și de procurorii șefi de secții Aurel - Mihail Ciorobea (secția de urmărire penală), Silviu - Vasile Ciocoiu (secția maritimă și fluvială) și Raluca - Georgeta Ceaușu (secția judiciară).

     Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a fost format în cursul anului 2011 din:

 

q   domnișoara Camelia-Elena Grecu

- procuror general;

q   doamna Carmen-Ecaterina Tănase

- procuror general adjunct;

q   domnul Silviu-Vasile Ciocoiu

- procuror șef secție maritimă și fluvială;

q   domnul Gigel-Marian Alexandru

- procuror;

q   domnul Vasile Drăghici

- procuror;

q   doamna Teodora Petrescu

- procuror;

q   doamna Mioara Fried

- procuror.

 

 

IV. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR CARE RĂSPUND DE DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE ȘI DE RELAȚII CU PRESA

   

În cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța funcționează Biroul de informare publică și relații cu presa, cu următoarea componență:

- doamna Raluca-Georgeta Ceaușu – procuror șef secție judiciar㠖 purtător de cuvânt;

            - domnul Silviu-Vasile Ciocoiu – procuror șef secție maritimă și fluvial㠖 înlocuitor al purtătorului de cuvânt;

            - doamna Emilia Tătaru – grefier șef secție și

            - doamna Georgeta Roșu  - specialist IT.

Structurile sau persoanele responsabile de relația cu presa a instituției sau autorității publice respective au următoarele atribuții (conform art. 29 din HG 123/07.02.2002):

a) să furnizeze ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției sau autorității publice pe care o reprezintă;

b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă;

c) să informeze în timp util și să asigure accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de instituția sau autoritatea publică;

d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției ori a autorității publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau briefinguri;

e) să difuzeze ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau de activități ale instituției ori autorității publice;

f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției sau autorității publice respective și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;

g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obținerea acreditării pentru un alt ziarist.

 

Potrivit art. 27 alin.2 din HG.123/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, publicăm datele privind Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public în anul 2012 la nivelul unităților din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În anul 2012, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și unitățile din subordine, a fost realizat accesul la informații, în sensul asigurării transparenței relațiilor dintre persoane și autoritățile publice.

Astfel, cetățenii care au solicitat documente din dosarele finalizate au primit de la compartimentul de specialitate copiile necesare realizându-se și activitățile prevăzute de art. 26 din  Normele Metodologice privind punctele de informare-documentare.

          Asigurarea de către instituția publică a accesului la informațiile de interes public s-a realizat prin compartimentul de specialitate, prin ținerea evidențelor atât a răspunsurilor la informațiile solicitate, cât și a chitanțelor remise solicitanților.

          Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, purtătorii de cuvânt de pe raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, desemnați să informeze mass-media, au furnizat ziariștilor acreditați date despre activitățile mai importante din cadrul fiecărui parchet.

          Rezultatele obținute de compartimentul de informare și relații publice sunt evidențiate prin acțiunile întreprinse, privind liberul acces la informațiile de interes public, ceea ce a condus la o continuare a procesului de reformă a sistemului judiciar, privind transparența actului de justiție.

          În anul 2012, au fost înregistrate un număr de 561 de solicitări de informații de interes public din partea justițiabililor, din acestea fiind admise 435.

            Pe unități, situația se  prezintă astfel:

                       

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța…………………….

137 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța…………………………..

126 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța…………………………

90 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova……………………………

13 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia…………………………..

8 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia…………………………..

24 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea și unitățile subordonate…..

163 solicitări

 

Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situația informațiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și a unităților din subordine, pe anul 2012, se prezintă astfel:

           

a.

numărul total de solicitări de informații de interes public……………………………….………….

561

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care……………..................

561

 

                - eliberarea unor xerocopii a înscrisurilor aflate în dosarele penale……………….

211

 

                - solicitări de informații necesare desfășurării activității unor instituții (societăți de asigurări, cabinete avocați etc.)…………………………………………….…………………………….

350

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil…………………………………………………….…………

435

d.

numărul de solicitări respinse……………………………………………………………………………

126

e.

numărul de solicitări adresate în scris………………………………………………………………….

561

 

                - pe suport de hârtie……………………………………………………………………….........

493

 

                - pe suport electronic…………………………………………………………………..…………

68

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice……………………………………………………

390

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice………………………………...............

171

h.

numărul de reclamații administrative:……………………………………………………...………….

        

 

                1. rezolvate favorabil…………………………………………………………………………….

 

 

                2. respinse…………………………………………………………………………….….............

 

 

                3. în curs de soluționare…………………………………………………………….…………..

 

i.

numărul de plângeri în instanță:…………………………………………………………….…………..

1

 

                1. rezolvate favorabil…………………………………………………………………..………...

 

 

                2. respinse………………………………………………………………………………..............

 

 

                3. în curs de soluționare……………………………………………………………….............

1

j.

costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice………………

Nu pot fi determinate

k.

sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate…

 1755,9 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare………………………

  10.304

           

            Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, și anume:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

                        d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

 

 

            V. COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA

 

       Sediul:      Constanța, str. Smârdan nr. 10C, județul Constanța

       Telefon:    0241/618449, 618453, 618458, 618440

       Fax:          0241/618463

       e-mail:      pca_constanta@mpublic.ro

       web site:   http://pcaconstanta.mpublic.ro/

 

 

 VI. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANȚUL CONTABIL

 

Potrivit art. 131 alin. 1 și 3 din Legea nr. 303/2004 republicată, activitatea instanțelor și parchetelor este finanțată de la bugetul de stat, iar bugetul pentru parchetele de pe lângă curțile de apel este gestionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

                  

 

 VII. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

- Raportul întocmit conform art. 5 alin.3 din Legea 544/2001;

- Comunicate de presă.

 

 

            VIII. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

           

Documentele produse/gestionate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cele prevăzute de Codul de procedură penală și legile speciale în baza cărora își desfășoară activitatea, precum și cele menționate în Ordinul 529/C/21.02.2007 al Ministerului Justiției, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

 

 

IX. MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

           

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.(art. 32 din Hotărârea 123/2002)

            În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii. (art. 34 din Hotărârea 123/2002)

            Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate. (art. 36 din Hotărârea 123/2002)

În conformitate cu dispozițiile art. 12 din Legea nr. 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

    a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii;

    d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;

    f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;

    g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

    Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute de lege revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.

            Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public.

            Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice.

 

 

            X. CONCLUZII

           

Având în vedere că parchetul este un serviciu public, în interesul cetățeanului, obligația noastră este aceea de a informa corect opinia publică prin intermediul mass-media.

De asemenea, mijloacele procedurale concrete de care pot uza cetățenii pentru a accede la justiție sunt Codurile de procedură penală și civilă, ce asigură persoanelor interesate accesul la o instanță de judecată căreia prin lege i s-a stabilit competența de a hotărî în materie civilă sau penală.

            Acest mod de reglementare al dreptului de acces la justiție este în concordanță cu abordarea europeană, întrucât în accepțiunea C.E.D.O., exercitarea dreptului de acces la justiție presupune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane la un tribunal instituit de lege, adică garantarea unei proceduri judiciare în fața căreia să se poată realiza efectiv acest drept.

         Rolul mass-media în societate a devenit foarte important.

            Relația unei instituții sau persoane publice cu presa trebuie să se construiască în așa fel încât informația difuzată să devină publică în legătură cu acea instituție și să provină în mod direct din interiorul instituției. O relație bună cu mass-media conduce la realizarea unei comunicări și informări corecte și eficiente a opiniei publice.

            Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar și din cadrul unităților subordonate, a realizat o comunicare normală și reală cu reprezentanții mass-mediei, astfel că, prin intermediul purtătorilor de cuvânt de la nivelul fiecărui unități de parchet, s-a realizat zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie, furnizarea de informații ziariștilor acreditați privitoare la activitățile mai importante din cadrul fiecărui parchet, pentru ca în final aceștia, prin toate mijloacele de informare specifice – presă, televiziune, etc. să realizeze transparența actului de justiție, prin informarea completă și corectă a opiniei publice.