RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PRIVIND

LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2010


 

 

 

 

 

 

În aplicarea Legii nr. 544/2001 și a Normelor metodologice de aplicare a legii privind liberul acces la informațiile de interes public, având în vedere cadrul legal conturat în sistemul unităților Ministerului Public prin Ordinul nr. 42/2002 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații cu presa și prin Ordinul nr. 6/2002 al Secției de cooperare internațională, de informare publică și relații cu presa, în executarea obligațiilor cuprinse în art. 7 lit. „f” din Regulament, s-a întocmit prezentul Buletin informativ.

 

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCțIONAREA MINISTERULUI PUBLIC

 

Activitatea Ministerului Public și a parchetelor din subordine este reglementată de Constituția României, de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraților, care au abrogat la data de 29.09.2004 dispozițiile Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească republicată și modificată, Legea nr. 54/1993 privind organizarea instanțelor și parchetelor militare, O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție modificată și aprobată prin Legea nr. 503/2002 și Legea nr. 161/2003, modificată, Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Regulamentul de ordine interioară a parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2850 din data de 25.10.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087/23.11.2004.

 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUȚIILE SECȚIILOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE,  PROGRAMUL DE AUDIENȚE

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța are în subordine parchetele de pe lângă tribunalele Constanța și Tulcea și parchetele subordonate acestor tribunale, respectiv parchetele de pe lângă judecătoriile Constanța. Hârșova, Mangalia, Medgidia, Tulcea, Babadag și Măcin, așa cum sunt ele prezentate și pe acest site la tab-ul „Organizare, atribuții” „Organigramă”.

Atribuțiile secțiilor și a celorlalte compartimente sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 529/C/2007, așa cum se vede și pe acest site la tab-ul „Organizare, atribuții” „Secții”.

Programul de lucru este zilnic, 800 – 1600 (cu excepția zilelor nelucrătoare), iar procurorii ce fac parte din Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța fac de serviciu la domiciliu, prin rotație, permanent, pentru orice situație în cazul în care procurorul desemnat să execute serviciul pe unitate sau organele de poliție le solicită prezența sau opinia.

Având în vedere importanța acordată comunicării cu cetățenii și presa, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, programul de audiențe este zilnic, între orele 1000 – 1400, serviciul fiind asigurat de conducerea instituției, așa cum este prezentat și la tab-ul „Audiențe” de pe pagina de start a acestui site.

De asemenea, persoanele interesate se pot adresa procurorului de serviciu desemnat, de luni până vineri, între orele 800 – 1600.

 

            III. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA

 

     Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța este condus de domnișoara procuror general, Camelia-Elena Grecu, de procurorii generali adjuncți Ioana Ursache și Gigel-Marian Alexandru și de procurorii șefi de secții Vasile Drăghici (secția de urmărire penală), Silviu-Vasile Ciocoiu (secția maritimă și fluvială) și Raluca-Georgeta Ceaușu (secția judiciară).

     Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța este format din:

 

- domnișoara Camelia-Elena Grecu

- procuror general;

- doamna Ioana Ursache

- procuror general adjunct;

- domnul Gigel-Marian Alexandru

- procuror general adjunct;

- domnul Silviu-Vasile Ciocoiu

- procuror șef secție maritimă și fluvială;

- domnul Vasile Drăghici

- procuror șef secție urmărire penală;

- doamna Teodora Petrescu

- procuror;

- doamna Carmen-Ecaterina Tănase

- procuror.

 

IV. NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR CARE RĂSPUND DE DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE ȘI DE RELAȚII CU PRESA

 

În cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța funcționează Compartimentul de informare și relații publice, cu următoarea componență:

- doamna Raluca-Georgeta Ceaușu – procuror șef secție judiciară – purtător de cuvânt;

            - domnul Silviu-Vasile Ciocoiu – procuror șef secție maritimă și fluvială – înlocuitor al purtătorului de cuvânt;

            - doamna Emilia Tătaru – grefier șef secție.

Structurile sau persoanele responsabile de relația cu presa a instituției sau autorității publice respective au următoarele atribuții (conform art. 29 din HG 123/07.02.2002):

a) să furnizeze ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției sau autorității publice pe care o reprezintă;

b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă;

c) să informeze în timp util și să asigure accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de instituția sau autoritatea publică;

d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției ori a autorității publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau briefinguri;

e) să difuzeze ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau de activități ale instituției ori autorității publice;

f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției sau autorității publice respective și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;

g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obținerea acreditării pentru un alt ziarist.

 

Potrivit art. 27 alin.2 din HG.123/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, publicăm Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public în anul 2010 la nivelul unităților din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În anul 2010, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și unitățile din subordine, a fost realizat accesul la informații, în sensul asigurării transparenței relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Astfel, cetățenii care au solicitat documente din dosarele finalizate au primit de la compartimentul de specialitate copiile necesare realizându-se și activitățile prevăzute de art. 26 din  Normele Metodologice privind punctele de informare-documentare.

          Asigurarea de către instituția publică a accesului la informațiile de interes public s-a realizat prin compartimentul de specialitate, prin ținerea evidențelor atât a răspunsurilor la informațiile solicitate cât și a chitanțelor remise solicitanților.

          Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă, la informațiile de interes public – purtătorii de cuvânt de pe raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, desemnați să informeze mass-media au furnizat ziariștilor acreditați date despre activitățile mai importante din cadrul fiecărui parchet.

          Rezultatele obținute de compartimentul de informare și relații publice sunt evidențiate prin acțiunile întreprinse, privind liberul acces la informațiile de interes public, ceea ce a condus la o continuare a procesului de reformă a sistemului judiciar, privind transparența actului de justiție.

          În anul 2010, au fost înregistrate un număr de 294 de solicitări de informații de interes public din partea justițiabililor, din acestea fiind admise 280.

            Pe unități, situația se  prezintă astfel:

                       

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța

35 solicitări

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

20 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța

68 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova

15 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia

5 solicitări

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia

19 solicitări

centralizat la nivelul  Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea

132 solicitări

 

Potrivit art. 27  alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, situația informațiilor de interes public referitoare la activitatea  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și a unităților din subordine, pe anul 2010, se prezintă astfel:

           

a.

numărul total de solicitări de informații de interes public

294

b.

numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes, din care

294

 

                - eliberarea unor xerocopii a înscrisurilor aflate în dosarele penale

275

 

                - solicitări de informații necesare desfășurării activității unor instituții (societăți de asigurări, cabinete avocați etc.)

19

c.

numărul de solicitări rezolvate favorabil

280

d.

numărul de solicitări respinse

14

e.

numărul de solicitări adresate în scris

294

 

                - pe suport de hârtie

270

 

                - pe suport electronic

24

f.

numărul de solicitări adresate de persoane fizice

217

g.

numărul total de solicitări adresate de persoane juridice

77

h.

numărul de reclamații administrative:

 

 

                1. rezolvate favorabil

 

 

                2. respinse

 

 

                3. în curs de soluționare

 

i.

numărul de plângeri în instanță:

 

 

                1. rezolvate favorabil

 

 

                2. respinse

 

 

                3. în curs de soluționare

 

j.

costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice

1200 lei

k.

sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate

1548,36 lei

l.

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare

9144

           

            Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, și anume:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

                        d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

 

            V. COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANȚA

 

       Sediul:      Constanța, str. Smârdan nr. 10C, județul Constanța

       Telefon:    0241/618449, 618453, 618458, 618440

       Fax:          0241/618463

       e-mail:      pca_constanta@mpublic.ro

       web site:   http://pcaconstanta.mpublic.ro/

 

VI. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANȚUL CONTABIL

Bugetul Ministerului Public s-a compus în cursul anului 2009 numai din surse bugetare – repartizate de Ministerul de Finanțe.

Începând cu data de 01.07.2005, conform art. 88 din legea nr. 304/2004, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța este ordonator secundar de credite, având buget propriu.

Bugetul PCA Constanța pe anul 2010

Bilanțul contabil al PCA Constanța pe anul 2010

                  

VII. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

- Buletinul informativ al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța pe anul 2010;

- Raportul întocmit conform art. 5 alin.3 din Legea 544/2001;

- Comunicate de presă.

 

            VIII. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

            - documentele produse/gestionate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt cele prevăzute de Codul de procedură penală și legile speciale în baza cărora își desfășoară activitatea, precum și cele menționate în Ordinul 529/C/21.02.2007 al Ministerului Justiției, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

 

IX. MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

            În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.(art. 32 din Hotărârea 123/2002)

            În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii. (art. 34 din Hotărârea 123/2002)

            Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate. (art. 36 din Hotărârea 123/2002)

 

 

  © Copyright 2023 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.