RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII

PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

PENTRU ANUL 2010


 

 

 

 

 

 

 

         Procurorii care îşi desfăşoară activitatea în judeţele Constanţa şi Tulcea se confruntă cu unele particularităţi specifice acestei zone geografice în care locuiesc 980.000 de persoane, dar unde, în perioada sezonului estival populaţia se dublează, iar numărul infracţiunilor care se comit (furturi, accidente rutiere, fapte de violenţă) creşte semnificativ.   

         Poziţionarea geografică şi caracteristica socio-administrativă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sunt atribute care se reflectă în mod direct în activitatea judiciară desfăşurată de procurorii din cadrul tuturor parchetelor de pe raza acestei Curţi de Apel.

         Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au avut de soluţionat şi au soluţionat un număr însemnat de cauze penale, cuprinzând infracţiuni prevăzute în Codul penal, dar şi în legi speciale, cum ar fi infracţiuni săvârşite în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, evaziune fiscală, contrabandă sau legea privind spălarea banilor.

         În anul 2010 procurorii au avut de soluţionat un număr de 82.099 cauze (incluzând şi cauzele cu A.N.), comparativ cu 67.014  cauze în anul 2009, ceea ce înseamnă o creştere cu 15.085 cauze – 22,5%.

         Au fost finalizate prin rechizitoriu un număr de 1862 dosare penale, rezultând un procent de 7,7% - rechizitorii, din totalul cauzelor soluţionate.

         În anul 2010 procurorii au participat în 22.068 cauze penale şi civile şi au verificat 13.529 hotărâri judecătoreşti penale şi civile, fiind exercitate căile legale de atac faţă de 543 hotărâri judecătoreşti, apreciate ca nelegale şi netemeinice.

         Au fost judecate în aceeaşi perioadă 392 apeluri şi recursuri, din care 229 au fost admise, procentul general de admitere a apelurilor şi recursurilor fiind de 58%.

         Procurorii din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au soluţionat şi alte 39.296 de lucrări (plângeri, memorii, sesizări).

Totodată, s-a observat o creştere a cooperării internaţionale în materie penală între statele Uniunii Europene.

În acest context, în anul 2010, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa activitatea de cooperare judiciară internaţională în materie penală a vizat soluţionarea unor cereri de transfer de procedură în materie penală, cereri de comisii rogatorii internaţionale, cereri de înmânare comunicare a unor acte sau hotărâri pronunţate în străinătate şi executarea mandatelor europene de arestare.

În activitatea de punere în executare a mandatelor europene de arestare care vizau persoane aflate pe teritoriul României, cercetate în ţările membre ale Uniunii Europene pentru diverse infracţiuni, s-a colaborat eficient şi cu alte instituţii implicate în acest proces, respectiv Centrul de Cooperare Internaţională Bucureşti, Serviciul Urmăriţi din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. Bucureşti, precum şi cu autorităţile judiciare din Italia, Franţa şi Grecia.

 

 

STAREA CRIMINALITĂŢII ÎN ANUL 2010

 

         Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 2.470 inculpaţi, faţă de 2.425 în anul 2009, din care 2.373 bărbaţi şi 97 femei.

         A fost sesizată instanţa de judecată faţă de un număr de 411 inculpaţi arestaţi preventiv, dintre aceştia un număr de  13 fiind minori.

         Din totalul inculpaţilor trimişi în judecată, 136 au fost minori, în scădere cu 14% faţă de perioada comparativă.

         Ponderea inculpaţilor minori trimişi în judecată din totalul inculpaţilor trimişi în judecată a fost de 5,5% faţă de 6,5% în anul 2009.

         Au fost aplicate sancţiuni cu caracter administrativ în temeiul art. 18/1 şi art. 91 din Codul penal, unui număr de 6.232 învinuiţi, în creştere cu 9% faţă de anul 2009 (5710 învinuiţi).

  Din analiza datelor statistice coroborată cu fluiditatea efectivelor de procurori înregistrată la nivelul tuturor parchetelor, se constată că indicele de operativitate s-a menţinut în anul 2010 la cote procentuale superioare mediei, de remarcat fiind faptul că s-a soluţionat un număr mai mare de dosare instrumentate de organele de poliţie în termen de 6 luni de la prima sesizare.

Numărul mare de dosare soluţionate peste 6 luni de la prima sesizare, precum şi a celor rămase în lucru la sfârşitul anului, de asemenea mai vechi de 6 luni, se datorează unor cauze obiective (număr redus de procurori, scheme incomplete, volum mare de lucrări, fluctuaţie de personal), dar şi unor cauze subiective care ţin în principal de organizarea activităţii din partea conducătorilor de parchet, a fiecărui procuror în parte, folosirea eficientă a timpului de lucru şi analizarea cu maximă răspundere a administrării unor mijloace de probă.

 În scopul diminuării numărului de dosare vechi aflat pe rolul parchetelor din subordine, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a preluat cu respectarea dispoziţiilor procedurale penale 525 dosare, activitate care va continua şi în anul 2011, în scopul eficientizării activităţii de urmărire penală şi a realizării unei practici judiciare unitare.

În anul 2010 procurorii din cadrul secţiilor  judiciare ale parchetelor din judeţele Constanţa şi Tulcea au participat în 16.662 şedinţe de judecată penale fiind judecate  11.228 cauze penale.

           Din numărul total de  hotărâri penale verificate au fost exercitate căile legale de atac în  517 hotărâri penale.

           În cursul anului 2010 a fost soluţionat de instanţele de judecată un număr total de 392 apeluri şi recursuri, din care au fost admise 229, procentul de admitere fiind de 58%.                

          În procesul civil, procurorii au participat în 5406 şedinţe de judecată (faţă de 1.791 în 2009, cu 3615 mai multe participări), fiind judecate – cu participarea procurorului – 2.226 cauze civile.

         Apreciată în ansamblu, activitatea secţiilor judiciare poate fi evaluată ca foarte bună, fiind marcată de profesionalism, de preocuparea pentru respectarea normelor interne şi internaţionale în materie penală şi civilă.

         De asemenea, au fost respectate ordinele emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

         Procurorii de şedinţă au exercitat rol activ în susţinerea cauzelor, formulând concluzii argumentate din punct de vedere juridic prin raportarea atât la normele de drept intern cât şi la cele de drept european, motivând profesionist căile de atac exercitate.

         Respectarea dreptului la un proces echitabil, la soluţionarea cauzelor în termen rezonabil a reprezentat o constantă în preocuparea procurorilor care au participat la judecarea cauzelor penale şi civile, sesizându-se asupra cauzelor de nelegalitate.

         Examinarea volumului de dosare repartizat spre soluţionare fiecărui procuror, relevă pe ansamblul unităţilor de parchet, în medie o încărcătură de 1415 cauze de soluţionat/procuror.

         La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi al parchetelor din subordinea acestuia, indicatorii statistici relevă o creştere a volumului de activitate, astfel numărul cauzelor de soluţionat a crescut de la 67.014, în anul 2009, la 82.099 în anul 2010, adică o diferenţă în plus de 15.085 cauze.

Creşterea numărului de dosare soluţionate prin rechizitoriu a fost determinată de o mai eficientă activitate de urmărire penală, de administrarea celor mai utile şi concludente probe pentru dovedirea infracţiunilor instrumentate, precum şi de aprecierea cu o mai mare atenţie a probatoriului administrat în  fiecare cauză în parte.

         Trebuie remarcată complexitatea dosarelor penale instrumentate mai ales de parchetele de pe lângă tribunale.

         De asemenea, se constată o îmbunătăţire evidentă a calităţii activităţii parchetelor din raza Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, îmbunătăţire reflectată în scăderea numărului soluţiilor de restituire, respectiv o singură astfel de cauză în anul 2010, precum şi în scăderea numărului de achitaţi definitiv într-un procent de 40%.

           Sub aspectul fermităţii activităţii de urmărire penală, în special la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi al Parchetelor de pe lângă Tribunalele Constanţa şi Tulcea s-au remarcat creşteri ale numărului de inculpaţi trimişi în judecată la activitatea de urmărire penală proprie, respectiv 441 inculpaţi, cu 127 inculpaţi mai mult decât în anul 2009, când au fost trimişi în judecată 314 inculpaţi, dar şi la supravegherea cercetărilor penale.

           În ceea ce priveşte accesul opiniei publice la informaţiile de interes public s-a realizat în cadrul parchetului numai prin compartimentul de specialitate prin evidenţierea corespunzătoare atât a răspunsurilor la informaţiile solicitate, cât şi a numărului de chitanţe remise solicitanţilor.

           În anul 2010, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi unităţile din subordine, a fost realizat accesul la informaţiile de interes public, în scopul realizării unuia dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoanele şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. Astfel, cetăţenii care au solicitat documente din dosarele finalizate au primit de la compartimentul de specialitate copiile necesare realizându-se şi activităţile prevăzute de art. 26 din  Normele Metodologice privind punctele de informare-documentare.

           Rezultatele obţinute de compartimentul de informare şi relaţii publice sunt evidenţiate prin acţiunile întreprinse privind liberul acces la informaţiile de interes public, ceea ce a condus la o continuare a procesului de reformă a sistemului judiciar privind transparenţa actului de justiţie.

           În anul 2010, parchetele din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au  înregistrat un număr de 294 solicitări de informaţii de interes public din partea justiţiabililor, dintre acestea fiind admise un număr de 280.

           Şi în anul 2010 a existat o preocupare constantă a parchetului pentru asigurarea transparenţei instituţiei în activităţile de informare şi de transmitere a informaţiei din domeniul de activitate al magistraţilor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Conform Legii 544/2001, jurnaliştii sunt acreditaţi de instituţie în scopul relatării activităţilor curente ale parchetului, dar şi a tuturor problemelor despre care cetăţeanul îşi manifestă interesul.

           Pentru sporirea transparenţei actului de justiţie, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost realizate conferinţe de presă, comunicate de presă, deschiderea paginii de internet a biroului de presă, cât şi publicarea pe pagina de internet a tuturor comunicatelor de presă care au fost transmise mass-mediei.

           O activitate importantă a biroului de presă din carul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost cea privind organizarea, la data de 25 octombrie 2010, a manifestării dedicată „Zilei uşilor deschise” eveniment cu prilejul căruia a fost marcată şi „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”. 

           Cu ocazia acestui eveniment la sediile parchetelor din judeţele Constanţa şi Tulcea au fost invitaţi cetăţeni, grupuri de elevi şi studenţi cărora le-au fost furnizate informaţii referitoare la aplicarea drepturilor omului în special cele ce privesc respectarea garanţiilor judiciare din cadrul fiecărui parchet.

           Acţiunea organizată a fost privită pozitiv în mass-media, sens în care au participat reprezentanţi ai presei locale şi naţionale care au surprins în imagini sau articole aspecte legate de activităţile zilnice ale procurorilor, dar şi a personalului auxiliar de specialitate din cadrul parchetului.

           Compartimentul de specialitate şi biroul de presă s-au străduit să realizeze o comunicare normală cu reprezentanţii mass-mediei astfel că prin intermediul purtătorilor de cuvânt de la nivelul fiecărui parchet s-a realizat zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie, furnizarea de informaţii ziariştilor acreditaţi privitoare la activităţile mai importante din cadrul fiecărui parchet, pentru ca în final, prin toate mijloacele de informare specifice – presă, televiziune, etc. să se asigure transparenţa actului de justiţie, prin informarea corectă şi completă a opiniei publice.

                  

CONCLUZII :

 

         Activitatea procurorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea în anul 2010 s-a desfăşurat în contextul general prevăzut de Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei în vederea realizării a unei justiţii europene, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi creşterea eficienţei justiţiei ca serviciu public.

         O preocupare permanentă a procurorilor cu funcţii de conducere a constituit-o  asigurarea ritmicităţii în instrumentarea dosarelor, sens în care s-a procedat la analizarea periodică a stadiului cercetărilor penale şi actelor de urmărire penală proprie efectuate.

De asemenea, o prioritate a activităţii manageriale a constituit-o respectarea standardelor de calitate, ce s-au reflectat pozitiv în indicatorii înregistraţi cu privire la actele de sesizare a instanţei de judecată.

Atingerea acestor rezultate pozitive este consecinţa abilităţilor manageriale ale conducătorilor de parchete din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de a îmbina profesionalismul, integritatea, experienţa profesională cu factorul uman, având ca deziderat satisfacţia obţinută prin munca individuală şi de echipă.

         De asemenea, s-a constatat o creştere a responsabilităţii fiecărui procuror în ceea ce priveşte asumarea deciziei în concordanţă cu principiul independenţei procurorului în soluţia dispusă, dar şi în conformitate cu Legea de organizare judiciară.

         Din punct de vedere calitativ activitatea parchetelor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa în anul 2010 a înregistrat creşteri semnificative, dacă ne referim la numărul cauzelor în care s-au pronunţat soluţii de achitare sau restituire de către instanţele de judecată.

         Indicatorii statistici relevă aceste creşteri calitative în condiţiile în care efectivele de procurori au fost mult diminuate, iar numărul total de dosare penale de soluţionat a fost în continuă creştere.

         Pe fondul lipsei acute de personal s-a constatat de asemenea o creştere a  numărului total de dosare penale soluţionate (cu 2.818), ceea ce dovedeşte preocuparea procurorilor de caz şi a conducătorilor unităţilor de parchet în soluţionarea dosarelor şi în îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, chiar şi în condiţiile în care, în unele situaţii aceştia au trebuit să soluţioneze un număr dublu de dosare datorită funcţionării cu schemele de procurori reduse la jumătate, cum a fost situaţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

         Se impune a fi intensificat în continuare controlul operativ efectuat de primii procurori în vederea reducerii numărului de inculpaţi achitaţi/cauze restituite, dar şi responsabilizarea fiecărui procuror de caz pentru care trebuie să constituie o prioritate respectarea principiului legalităţii actului de justiţie şi a termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor.

        

PROCUROR GENERAL,

ELENA GRECU

 

Red.CRG/1 ex.

INDICATORI STATISTICI

 

 

 

 

  © Copyright 2018 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta.